ترافیک؛ آزمونی برای شورای شهر جدید

اخبار خودرو

فارغ از توقعات معمول از ریاست جمهوری، شورای شهر حوزه‌ای است که مردم بیش از تصمیمات اتخاذ شده در حوزه اختیارات ریاست جمهوری، اقدامات آن را لمس می‌کنند. یکی از آثار ملموس این تصمیمات همکاری شهرداری با راهنمایی و رانندگی برای حل موضوع ترافیک سرسام‌آور تهران است.

متن کامل مطلب ترافیک؛ آزمونی برای شورای شهر جدید منتشر شده در سایت اخبار خودرو.

کلیپ های بیشتری ببینید...