اعتراض به ادامه تولید خودروهای درونسوز مقابل در شرقی نمایشگاه


اخبار خودرو

گزارش از معترضین به ادامه تولید خودروهای درونسوز مقابل در شرقی نمایشگاه خودروی فرانکفورت ۲۰۱۷ – پایان عصر روغن و سوخت های فسیلی را اعلام کنید!

متن کامل مطلب اعتراض به ادامه تولید خودروهای درونسوز مقابل در شرقی نمایشگاه منتشر شده در سایت اخبار خودرو.


مشاهده کلیپ